خیریه نسیم سبز کوثر
مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام

پیامبر اکرم (صلوات الله علیه) :

بهترین مردم کسی است که خیرش به دیگران برسد

خیریه مرکز تحقیقات در سال 1399 به منظور کمک به نیاز مندان سراسر کشور و در ابعاد گسترده ی کل کشور ایجاد شده است . این خیریه زیر نظر بسیج بوده و کمک های مردمی را از سراسر گکشور جمع آوردی کرده و در هر نقطه ای که مد نظر خیر باشد و در هر . خیریه مرکز تحقیقات در سال 1399 به منظور کمک به نیاز مندان سراسر کشور و در ابعاد گسترده ی کل کشور ایجاد شده است . این خیریه زیر نظر بسیج بوده و کمک های مردمی را از سراسر گکشور جمع آوردی کرده و در هر نقطه ای که مد نظر خیر باشد و در هر . خیریه مرکز تحقیقات در سال 1399 به منظور کمک به نیاز مندان سراسر کشور و در ابعاد گسترده ی کل کشور ایجاد شده است .

این خیریه زیر نظر بسیج بوده و کمک های مردمی را از سراسر گکشور جمع آوردی کرده و در هر نقطه ای که مد نظر خیر باشد و در هر . خیریه مرکز تحقیقات در سال 1399 به منظور کمک به نیاز مندان سراسر کشور

و در ابعاد گسترده ی کل کشور ایجاد شده است . این خیریه زیر نظر بسیج بوده و کمک های مردمی را از سراسر گکشور جمع آوردی کرده و در هر نقطه ای که مد نظر خیر باشد و در هر . خیریه مرکز تحقیقات در سال 1399 به منظور کمک به نیاز مندان سراسر کشور و در ابعاد گسترده ی کل کشور ایجاد شده است . این خیریه زیر نظر بسیج بوده و کمک های مردمی را از سراسر گکشور جمع آوردی کرده و در هر نقطه ای که مد نظر خیر باشد و در هر . خیریه مرکز تحقیقات در سال 1399 به منظور کمک به نیاز مندان سراسر کشور و در ابعاد گسترده ی کل کشور ایجاد شده است . این خیریه زیر نظر بسیج بوده و کمک های مردمی را از سراسر گکشور جمع آوردی کرده و در هر نقطه ای که مد نظر خیر باشد و در هر . 

خیریه مرکز تحقیقات در سال 1399 به منظور کمک به نیاز مندان سراسر کشور و در ابعاد گسترده ی کل کشور ایجاد شده است . این خیریه زیر نظر بسیج بوده و کمک های مردمی را از سراسر گکشور جمع آوردی کرده و در هر نقطه ای که مد نظر خیر باشد و در هر . خیریه مرکز تحقیقات در سال 1399 به منظور کمک به نیاز مندان سراسر کشور و در ابعاد گسترده ی کل کشور ایجاد شده است . این خیریه زیر نظر بسیج بوده و کمک های مردمی را از سراسر گکشور جمع آوردی کرده و در هر نقطه ای که مد نظر خیر باشد و در هر