شما به دو طریق میتوانید به خیریه نسیم سبز کوثر کمک های خود را هدیه نمایید .

mod_jgive_campaigns_pin

کمپینی یافت نشد

mod_jgive_category_progress

Amount Raised
Rl. 0
0%
Goal Amount
Rl. 0

در کمک مستقیم شما مبلغی را که قصد کمک کردن دارید در اختیار خیریه قرار میدهدید و نحوه ی هزینه کردن آن وجه به اختیار خیریه میباشد .

اما در جمع سپاری شما مبلغ دلخواه خود را به یکی از امور خیری که در حال جمع آوری کمک برای رسیدن به حداقل لازم معین شده میباشد کمک میکنید .