در روش کمک مستقیم ، شما هر میزان که بخواهید به خیریه ی نسیم سبز کوثر کمک می کنید اما اختیار چگونگی مصرف هزینه ی واریزی را بر عهده ی ما میگذارید . 

خادمین شما در خیریه نسم سبز کوثر با توجه به اولویت ها و نیاز های روز این مبالغ اهدایی را جهت رفع نیاز های مردم و از بین بردن فقر هزینه میکنند .

شماره کارت جهت اهدا کمک

شماره کارت خیریه
5041 7210 7766 3053

جمع سپاری

جمع سپاری چیست؟

گاهی اوقات انجام یک کار خیر به جهت بزرگی و وسعت کار دارای هزینه ی زیاد و نیازمند کمک های مالی چندین نفر است . جمع سپاری به معنای جمع آوری کمک  از چندین نفر بجای یک نفر است . از جمله مزیت های این کار میتوان به ...